Saturday, 7 September 2013

Malaysian Economics Syllabus 2013/14

PUSAT PENGAJIAN EKONOMI, KEWANGAN DAN PERBANKAN
KOLEJ PERNIAGAAN
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

No.
Maklumat Kursus
1.       
Nama Kursus: EKONOMI MALAYSIA
2.       
Kod Kursus:    BEED1013
3.       
Nama Staf Akademik: DR. IRWAN SHAH ZAINAL ABIDIN
PROF. DR. AMIR HUSSIN BAHARUDDIN
DR. AHMAD SOBRI JAAFAR
NURUL FAIZAH HALIM                         
4. 
Rasional penawaran kursus ini dalam  program:        
Kursus Ekonomi Malaysia bertujuan mengkaji secara analitikal dan kritis berkenaan isu, masalah dan  struktur ekonomi Malaysia serta dasar-dasar yang diamalkan oleh kerajaan sejak tahun 1957 hingga kini.  
5.       
Semester/Tahun ditawarkan:   6 / 3
6.       
Jumlah Student Learning Time (SLT)
Bersemuka
SL
TLT
L = Lecture/Syarahan
T = Tutorial
P = Praktikal
O = Lain-lain/Others
L
T
P
O


28
14


71.6
118.6
7.       
Nilai Kredit: 3
8.       
Prasyarat: TIADA
9.       
Objektif Kursus:
Di akhir kursus ini, pelajar diharap dapat:
1.  Memahami perubahan dan perkembangan struktur ekonomi Malaysia
2.  Mengetahui sektor-sektor ekonomi di Malaysia yang menyumbang kepada ekonomi Malaysia.
3.  Memahami polisi-polisi dan dasar-dasar ekonomi di Malaysia.
4.  Memperolah ilmu pengetahuan tentang hubungan yang terjalin antara Malaysia dengan pertubuhan antarabangsa dan negara luar.

10.   
Hasil Pembelajaran Kursus:
Di akhir kursus ini pelajar akan dapat:
1.     menjelaskan keadaan dan struktur ekonomi Malaysia serta menerangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada perubahan ekonomi Malaysia. (C1, P1, A2)
2.     menilai sumbangan sektor-sektor ekonomi di Malaysia (C1, P2, A3)
3.     menilai dasar-dasar awam yang berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi di Malaysia (C2, P2, A3)
4.     menjelaskan kepentingan perdagangan antarabangsa serta menganalisis komposisi dan arah haluan eksport dan import. (C2, P2, A2)

11.   
Kemahiran Yang Dapat Dipindahkan:
1.   Kemahiran berkomunikasi
2.   Kemahiran merancang, menganalisis, menilai, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
3.   Kerjasama berpasukan dan kepemimpinan
4.   Kemahiran mencari, mengurus dan menilai maklumat menggunakan ICT serta meningkatkan pengetahuan melalui pembelajaran berterusan

12.   
Strategi penilaian dan pengajaran-pembelajaran:
Pengabungan kaedah ‘teacher-centred’ dan ‘student-centred’. Untuk strategi penilaian, menggunakan strategi penilaian berterusan.
13.   
Sinopsis:
Kursus ini dirangka untuk memberi gambaran kepada para pelajar tentang ekonomi Malaysia, ciri-ciri, masalah dan dasar-dasar utama. Perbincangan meliputi sejarah perkembangan ekonomi Malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan, isu-isu makroekonomi  seperti pertumbuhan, pengangguran, inflasi dan imbangan pembayaran. Selain itu, dasar-dasar ekonomi, perancangan dan pembangunan ekonomi turut dibincangkan.
14.   
Mod Penyampaian :
Kuliah, perbincangan kumpulan kecil, tugasan berkumpulan dan pembentangan
15.   
Jenis dan Metod Penilaian:  
Kerja kursus (50%)
Peperiksaan (50%) 


16.   
Pemetaan kursus dengan Matlamat Program
Matlamat Program

Hasil Pembelajaran Kursus
1
2
3
4
Program ini bertujuan untuk melahirkan graduan Ekonomi yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, berdaya analitikal yang baik dengan ciri-ciri peribadi yang positif seperti ketokohan, keyakinan diri, beretika dan sentiasa peka dengan kehendak ekonomi Malaysia.
3
3
3
3
17. 

Mapping of the course/module to the Programme Learning Outcomes
Hasil Pembelajaran Program (PLO)
Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

1
2
3
4
Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman konsep, teori dan amalan dalam bidang ekonomi.
3
3
3
3
Merancang, menganalisis dan mengenal pasti penyelesaian kepada permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi.
3
3
3
3
Mengintegrasi dan mengsintesis isu ekonomi serta mampu menilai perancangan, perlaksanaan dan pilihan penyelesaian di dalam organisasi dan masyarakat.
1
1
2
2
Berkomunikasi dengan baik secara lisan dan bertulis, mempunyai daya kepimpinan serta mampu bekerja secara berkumpulan di semua peringkat.
3
3
3
3
Meningkatkan kemahiran
berinteraksi dengan masyarakat dan pihak berkepentingan di samping menekankan tanggungjawab sosial dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat dan negara dalam bidang-bidang berkaitan.
1
1
1
1
Menjadi ahli ekonomi dan pengurus yang cekap, berkesan, beretika dan berhemah tinggi.
1
1
1
1
Meningkatkan kemahiran mencari, mengurus dan menilai maklumat menggunakan ICT serta meningkatkan ilmu pengetahuan melalui proses pembelajaran berterusan.
3
3
3
3
Mengurus, mengatur dan mengorganisasikan sumber ekonomi yang terhad untuk mencapai kecekapan optimum serta mengenalpasti peluang-peluang perniagaan melalui kemahiran keusahawanan yang dipelajari.
1
1
1
1
Menyerlahkan bakat kepimpinan, akauntabiliti dan kemahiran di dalam mengurus dan membuat keputusan.
1
1
1
1
18.   
Content outline of the course/module and the SLT per topic
Topic
Learning Outcomes
Face to Face
SL
TLT
L
T
P


1.0 Ekonomi Malaysia: Sejarah dan Perubahan Struktur
1.1  Sejarah Perkembangan Ekonomi Malaysia: Ciri-ciri perancangan dan pembangunan Ekonomi, Strategi dan Pencapaian.
1.2  Sektor-sektor Ekonomi
1.3  Era Penjajahan
1.4  Era Kemerdekaan – 1957 - Rancangan Malaysia Kelapan
1.5  Pubahan Struktur Ekonomi – Pertumbuhan dan Inflasi
1.6  Era Abad ke-21
- Dasar Wawasan Negara 2020
- Rancangan Malaysia
       - Koridor Ekonomi Wilayah
1,2,3
4
2

6
122.0 Kependudukan, Gunatenaga dan Modal Insan
2.1 Kependudukan.
2.2  Gunatenaga Mengikut Sektor
2.3  Pengangguran
2.4  Pembangunan Modal Insan.
1,2,3
2
1

3
6
3.0 Sektor Pertanian dan Industri Berasaskan Pertanian
3.1.Prestasi Pertumbuhan dan Pengeluaran Pertanian
3.2.Penggunaan Tanah Pertanian.
3.3.Dasar Pembangunan Pertanian - Dasar Pertanian Negara
3.4.Industri Berasaskan Pertanian.
3.5.Isu dan Masalah Pertanian
1,2,3
4
2

6
12
4.0 Sektor Perindustrian dan Perkhidmatan Berkaitan.
4.1. Prestasi dan Sumbangan Mengikut Sektor
       Industri.
4.2. Hasil Eksport Barangan Pembuatan.
4.3. Dasar dan Strategi Pembangunan
       Perindustrian.
4.4.Pembangunan Industri Kecil dan
      Sederhana.
4.5. Strategi Perindustrian Bersepadu
       - PIP I
       - PIP II
4.6. Isu dan Masalah Sektor Perindustrian.
1,2,3
4
2

6
12
5.0 Sektor Perhidmatan
5.1. Pengelasan Sektor Perkdidmatan
5.2. Pengangkutan dan Perhubungan
5.3. Perdangangan Pengedaran
5.4. Sektor Kewangan
5.5. Perkhidmatan dalam Perdagangan Antarabangsa.
1,2,3
4
2

6
12
6.0 Belanjawan dan Pembiayaan Sektor Awam
6.1 Belanjawan dan Dasar Belanjawan
6.2  Arah Aliran Belanjawan
6.3. Hasil Sektor Awam
6.4. Pembiayaan Sektor Awam
6.5 Perusahaan Awam & Penswastaan
1,2,3,4
4
2

6
12
7.0 Perdagangan Antarabangsa dan Globalisasi
7.1  Perdagangan Antarabangsa.
 Import dan Eksport Barang dan Perkhidmatan
7.2.  Faedah Perdagangan Antarabangsa
7.3   Sekatan Perdagangan Antarabangsa
7.4   Imbangan Pembayaran
7.5   Globalisasi & Kesan Globalisasi
1,2,3,4
4
2

6
12
8.0 Malaysia dan Hubungan Antarabangsa
8.1.  ASEAN
8.2.  APEC
8.3   AFTA
8.4   WTO
8.5.  EAEC
1,2,3,4
2
1

3
6

28
14

42
84
Penilaian
Besemuka
SL
TLT
Kerja kursus                50%
44.5
60.6
105.1
Peperiksaan akhir        50%
2.5
11
13.5
Jumlah Notional Hours
47.0
71.6
118.6
Jam Kredit
3
Rujukan:
Chamhuri Siwar, Suratman Kastin, & Norshamliza Chamhuri 2005, Ekonomi Malaysia, Edisi keenam, Longman.P.Jaya.

Siti Hadijah Che Mat, Fauzi Hussin & Mohd Razani Mohd Jali (2003), Ekonomi  Malaysia, PTS Publication Distributors Sdn. Bhd., Pahang.

Jamal Ali, 2003, Ekonomi Malaysia - satu analisis dasar, Kuala Lumpur:DBP.

Malaysia, 2012, Laporan Ekonomi (2011/12), Percetakan Nasional Berhad.

Malaysia, 2010, Rancangan Malaysia Kesepuluh (2011-2015), Percetakan Nasional Berhad.

Maklumat Tambahan:
No. Sambungan: 3630
No. Bilik: 058
Waktu Perundingan: Ahad (2.00pm – 5.00pm) dan Rabu (2.00pm – 5.00pm)


No comments:

Post a Comment